Jaarverslag 2020 Stichting Landschapsfonds Hof van Delfland

JAARVERSLAG 2020

Inhoudsopgave

I.    Juridische status Stichting Landschapsfonds Hof van Delfland
I.1 Oprichting Stichting Landschapsfonds Hof van Delfland  3
I.2 Doelstelling Stichting Landschapsfonds Hof van Delfland  3
I.3 ANBI-status  3
I.4 Samenstelling bestuur  3
I.5 Adviescommissie Stichting Landschapsfonds Hof van Delfland  4

II.    Bestuursbesluiten

 • Aanpassing adviescommissie  5
 • Afronding Uitvoeringsprogramma 2016-2020 Landschapstafel Hof van Delfland  5
 • Beheer surplus middelen Landschapstafel Hof van Delfland  5
 • Wijziging administratieve ondersteuning Landschapsfonds  5

III.    Financiën
III.1 Begroting 2020 6
III.2 Jaarrekening 2020  6
III.3 Vooruitblik 2021  6

IV.    Bijlage 1, relevante bestuursbesluiten voorgaande jaren  7

I.    JURIDISCHE STATUS STICHTING LANDSCHAPSFONDS HOF VAN DELFLAND 
Dit hoofdstuk bevat algemene informatie over de juridische status van de Stichting Landschapsfonds Hof van Delfland en de wijze waarop daar in 2020 invulling aan is gegeven.

I.1 Oprichting Stichting Landschapsfonds Hof van Delfland
Bij notariële akte is de Stichting op 1 december 2017 opgericht. De Stichting is administratief ondergebracht en statutair gevestigd op het adres van de gemeente Midden-Delfland.

I.2 Doelstelling Stichting Landschapsfonds Hof van Delfland (artikel 3, tweede lid)
De stichting heeft het volgende publieke belang ten doel: het werven en beschikbaar stellen van financiële middelen om, al dan niet te samen met publieke of private partijen, een ontwikkeling te bewerkstelligen door ondersteuning van acties en projecten die kunnen bijdragen om, in de Zuidwestelijke Randstad:

 1. De kwaliteiten van de open groene landschappen te behouden en te versterken;
 2. De gebruiks- en belevingswaarden van natuur, recreatie, (cultuur)historie en agrarisch cultuurgebruik of een combinatie van vorenstaande gebruiksbestemmingen te behouden en te versterken;
 3. De gebruiks- en belevingswaarden voor de inwoners van het omliggend stedelijk gebied te vergroten door meer inhoud te geven aan de relatie tussen stad en land.

I.3 ANBI-status
Bij besluit van 16 april 2018 heeft de Belastingdienst aan de Stichting Landschapsfonds Hof van Delfland de ANBI-status toegekend met ingang van 1 december 2017. RSIN/Fiscaal identificatienummer is 8581 12629.
ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Een algemeen nut beogende instelling (ANBI) is een instelling met bepaalde belastingvoordelen in Nederland. Sinds 2008 kan een binnen- of buitenlandse organisatie door de Nederlandse Staat als ANBI worden aangemerkt. Dit heeft zowel voor die organisatie fiscale voordelen, als voor de Nederlandse belastingbetaler die een gift (bijvoorbeeld een schenking) doet aan die organisatie. De ANBI-status heeft de volgende fiscale voordelen:

 • Giften van een vennootschap aan een ANBI zijn binnen de daarvoor geldende regels aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting. De aftrek bedraagt ten hoogste 50 percent van de winst met een maximum van € 100.000.
 • Giften van een particulier aan een ANBI zijn voor die particulier onder voorwaarden voor de inkomstenbelasting aftrekbaar. 
 • Een ANBI hoeft geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt.
 • Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld van schenkbelasting.
  In verband met diverse administratieve aangelegenheden is het bestuur van de Stichting feitelijk inhoudelijk met haar werkzaamheden gestart in 2019.

I.4 Samenstelling bestuur (artikel 6)
Het bestuur bestaat uit tenminste drie bestuurders. In 2020 bestond het bestuur uit de gemeenten Maassluis, Midden-Delfland en Pijnacker-Nootdorp. Deze gemeenten zijn vertegenwoordigd door:

 • Arnoud (A.J.) Rodenburg, burgemeester Midden-Delfland (voorzitter)
 • Francisca (F.) Ravestein, burgemeester Pijnacker-Nootdorp
 • Dr. Edo (T.J.) Haan, burgemeester Maassluis

De bestuurders ontvangen voor hun werkzaamheden geen financiële vergoeding. Voor de administratieve en financiële werkzaamheden heeft de Stichting op basis van artikel 13 een Ondersteunend bureau, bestaande uit:

 • Nico (N.) Huffels en Vera (V.M.) Ronteltap, secretariaat
 • Wim (W.) van Dalen, penningmeester
 • Kees (J.C.M.) Kool en Marcia (M.) van Drunen, financiële en procesmatige administratie

I.5 Adviescommissie Landschapstafel Hof van Delfland
Op grond van artikel 12 van de statuten heeft het bestuur in 2019 de Adviescommissie Landschapstafel Hof van Delfland benoemd. Deze commissie heeft als taak te adviseren over het ondersteunen van projecten die bijdragen aan het verwezenlijken van de doelen van de Stichting. In 2019 en 2020 bestond deze commissie uit de gemeenten Delft, Den Haag, Lansingerland, Maassluis, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Westland, Zoetermeer en Zuidplas, het Hoogheemraadschap van Delfland, Staatsbosbeheer, Dunea N.V., Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten, Stichting het Zuid-Hollands Landschap en de Vereniging Regio Water.


II.    BESTUURSBESLUITEN
Dit hoofdstuk bevat een korte beschrijving van de bestuursbesluiten uit 2020. Nadere informatie kan worden ingewonnen bij de gemeente Midden-Delfland via wvandalen@middendelfland.nl of 015-3804268.

Per 1-1-2021 is de Landschapstafel Hof van Delfland in liquidatie. Het bestuur van het Landschapsfonds heeft 3 december 2020 besloten de formele afronding van het Uitvoeringsprogramma 2016-2020 Hof van Delfland en liquidatie van de informele interbestuurlijke samenwerking binnen de Landschapstafel Hof van Delfland per 1 januari 2021 op zich te nemen. In verband met voorgaande heeft het bestuur in 2020 de volgende besluiten genomen:

 • Aanpassing adviescommissie (artikel 12).
  Volgens de statuten van het fonds is het bestuur verplicht om een Adviescommissie Landschapsfonds Hof van Delfland in te stellen, ten behoeve van de advisering over het ondersteunen van projecten die bijdragen aan het verwezenlijken van het doel van de stichting. De adviescommissie bestond in 2020 nog uit de leden van de Landschapstafel. In verband met de liquidatie van de Landschapstafel heeft het bestuur besloten om één bestuurlijk vertegenwoordiger per gebiedstafel (zes in totaal) zitting te laten nemen in de adviescommissie.
 • Afronding Uitvoeringsprogramma 2016-2020 Landschapstafel Hof van Delfland.
  De Landschapstafel Hof van Delfland was (onder meer) verantwoordelijk voor het Uitvoeringsprogramma 2016-2020 Landschapstafel Hof van Delfland.  Vanaf 1 januari 2021 is het Landschapsfonds Hof van Delfland in combinatie met de adviescommissie het orgaan waar bestuurlijke afwegingen gemaakt kunnen worden voor alles wat nog aan de orde komt bij de formele afronding van het uitvoeringsprogramma. Het bestuur van het Landschapsfonds vraagt daarbij advies aan de Adviescommissie conform artikel 12 van de statuten van het fonds.
 • Beheer surplus middelen Landschapstafel Hof van Delfland.
  Gedurende de looptijd van het Uitvoeringsprogramma van de Landschapstafel Hof van Delfland zijn een aantal begrotingsposten niet volledig uitgeput. Een deel van deze middelen is in het bestuurlijk overleg van de Landschapstafel op 22 november 2020 herbestemd (administratieve afhandeling programma, ondersteuning thema Water, actueel houden websites en social media). Het resterende bedrag komt ten goede aan de gebieden/gebiedstafels. Besloten is om de resterende middelen over te dragen aan het Landschapsfonds. Deze middelen zijn geoormerkt door het bestuur aan de begroting toegevoegd. De gebiedstafels kunnen vervolgens aan het bestuur van het Landschapsfonds laten weten wanneer zij de beschikking willen krijgen over hun aandeel. De penningmeester zorgt dan voor uitbetaling (in eerste instantie 80%). Aan het eind van de periode (2023) maakt de penningmeester de eindafrekening en zorgt, na bestuurlijk vaststelling, voor uitbetaling aan de gebiedstafels (overige 20%).
 • Wijziging administratieve ondersteuning Landschapsfonds.
  De ambtelijk secretaris en penningmeester worden per 1 januari 2021 geleverd door de gemeente Midden-Delfland. Dit wijzigt de samenstelling van het ondersteunend bureau, zoals genoemd onder I.4.

III.    FINANCIËN (begroting en jaarrekening)
In dit hoofdstuk wordt de financiële situatie van het Landschapsfonds beschreven en kort toegelicht. Nadere informatie kan worden ingewonnen bij de gemeente Midden-Delfland via wvandalen@middendelfland.nl of 015-3804268.

III.1 Begroting 2020
Voor het jaar 2020 is besloten geen begroting vast te stellen. Reden hiervoor is dat de Stichting geen budget heeft en feitelijke uitgaven of inkomsten voorzienbaar waren. Vanuit de regionale samenwerking in de Landschapstafel Hof van Delfland gelden ten aanzien van het landschapsfonds de volgende uitgangspunten:

 • Bestuurders ontvangen geen financiële vergoeding voor hun werkzaamheden;
 • Administratieve en financiële werkzaamheden worden uitgevoerd en financieel gedekt op basis van de uitgangspunten voor de informele regionale samenwerking binnen de Landschapstafel Hof van Delfland en bekostigd vanuit de deelnemersbijdragen;
 • De kosten voor de bankrekening bij de Bank voor Nederlandse Gemeenten (BNG) van de Stichting Landschapsfonds Hof van Delfland worden betaald door de gemeente
  Midden-Delfland;
 • De jaarlijkse kosten voor de web domeinnaam en inschrijving Kamer van Koophandel komen ten laste van het budget van de Landschapstafel Hof van Delfland.

III.2 Jaarrekening 2020
Het landschapsfonds heeft over 2020 geen inkomsten en uitgaven gehad. Het saldo van de stichting is hiermee ‘nihil’.

III.3 Vooruitblik 2021

 • Het Landschapsfonds houdt de website van de Landschapstafel na 1 januari 2021 in de lucht. Op die website staat namelijk ook informatie over het fonds, wat verplicht is in verband met haar ANBI status. De naam van de website wordt echter veranderd in www.landschapsfondshofvandelfland.nl;
 • Uiterlijk oktober 2021 neemt het bestuur een besluit over het ambitieniveau voor de gemeenschappelijke regionale communicatie;
 • De penningmeester maakt de begroting over het jaar 2021 op, met geoormerkte liquidatiebedragen uit de Landschapstafel Hof van Delfland.

IV.    BIJLAGE 1, RELEVANTE BESTUURSBESLUITEN VOORGAANDE JAREN

 1. Vaststelling van huishoudelijk reglement (2019).
  Het huishoudelijk reglement is gelet op de status van het landschapsfonds administratief eenvoudig gehouden. De inhoud beperkt zich tot een opsomming van de verplichtingen op basis van de statuten en op enkele onderdelen een nadere uitwerking van die statuten.
   
 2. Overname internetdomeinnaam ‘hofvandelfland.nl’ (2019).
  Deze domeinregistratie stond nog op naam van de provincie Zuid-Holland. Domeinnaam is noodzakelijk om op de website de wettelijk verplichte gegevens te registreren, zoals deze ook zijn opgenomen in het huishoudelijk reglement.
   
 3. Opdracht aan penningmeester om per kwartaal aangifte omzetbelasting te doen (2019).
  Na afloop van ieder kwartaal is een aangifte ingediend. Over heel 2019 is de aangifte ‘nihil’ geweest.
  Tevens is een verkenning uitgevoerd naar de financiële risico’s voor afdracht van belastingen, zoals vennootschapsbelasting en btw. Uit deze verkenning zijn geen directe risico’s vastgesteld. Bij de theoretisch mogelijke risico’s is een handelingsperspectief geschetst om die risico’s te voorkomen of te beperken.
   
 4. Bestuursopdracht van het landschapsfonds (2019).
  Een open discussie is gevoerd over het toekomstperspectief en strategische koers van het landschapsfonds. Grofweg een keuze tussen een actieve fondsenwervende rol of een passieve ondersteunende functie voor de groenblauwe leefomgeving. Een actieve rol heeft als voordeel dat hiermee extra investeringsmiddelen voor de doelstellingen van de Stichting beschikbaar kunnen komen. Op basis van een ambtelijke notitie en bestuurlijke discussie is vastgesteld dat een actieve fondsenwervende rol als consequentie heeft dat vooraf geïnvesteerd moet worden in ondersteunende capaciteit. Voor het verkrijgen van de benodigde financiële middelen kan geen inhoudelijke onderbouwing worden gegeven dat deze investeringskosten zich minimaal kunnen terugverdienen. Het bestuur heeft dan ook besloten om niet zelfstandig te gaan werken met extra capaciteit gericht op een actieve fondsenwervende rol vanuit de Stichting.
  Het bestuur heeft expliciet gekozen voor een passieve ondersteunende rol waarbij het landschapsfonds als middel beschikbaar is als ondersteuning bij besluitvorming, compenserende maatregelen en projecten die gericht zijn op de kwaliteiten van de groenblauwe leefomgeving in de Zuidwestelijke Randstad.
Jaarverslag 2019 Stichting Landschapsfonds Hof van Delfland