Jaarverslag 2019 Stichting Landschapsfonds Hof van Delfland

JAARVERSLAG 2019

Inhoudsopgave

I.    Juridische status Stichting Landschapsfonds Hof van Delfland
I.1 Oprichting Stichting Landschapsfonds Hof van Delfland  3
I.2 Doelstelling Stichting Landschapsfonds Hof van Delfland  3
I.3 ANBI-status  3
I.4 Samenstelling bestuur  3
I.5 Adviescommissie Stichting Landschapsfonds Hof van Delfland  4

II.    Bestuursbesluiten

 • Vaststelling Huishoudelijk reglement  5
 • Overname domeinnaam hofvandelfland.nl  5
 • Aangifte omzetbelasting  5
 • Voortgang Projectsubsidie gebiedsprogramma Hof van Delfland 2016-2022  5
 • Voortgang diverse regionale thema’s  6
 • Bestuursopdracht van het landschapsfonds  6

III.    Financiën
III.1 Begroting 2019. 7
III.2 Jaarrekening 2019  7
III.3 Vooruitblik 2020. 7

I.    Juridische status Stichting Landschapsfonds Hof van Delfland
Dit hoofdstuk bevat algemene informatie over de juridische status van de Stichting Landschapsfonds Hof van Delfland en de wijze waarop daar in 2019 invulling aan is gegeven.

I.1 Oprichting Stichting Landschapsfonds Hof van Delfland
Bij notariële akte is de Stichting op 1 december 2017 opgericht. De Stichting is administratief ondergebracht en statutair gevestigd op het adres van de gemeente Midden-Delfland.

I.2 Doelstelling Stichting Landschapsfonds Hof van Delfland (artikel 3, tweede lid)
De stichting heeft het volgende publieke belang ten doel: het werven en beschikbaar stellen van financiële middelen om, al dan niet te samen met publieke of private partijen, een ontwikkeling te bewerkstelligen door ondersteuning van acties en projecten die kunnen bijdragen om, in de Zuidwestelijke Randstad:
a.  De kwaliteiten van de open groene landschappen te behouden en te versterken;
b.  De gebruiks- en belevingswaarden van natuur, recreatie, (cultuur)historie en agrarisch cultuurgebruik of een combinatie van vorenstaande gebruiksbestemmingen te behouden en te versterken;
c.  De gebruiks- en belevingswaarden voor de inwoners van het omliggend stedelijk gebied te vergroten door meer inhoud te geven aan de relatie tussen stad en land.

I.3 ANBI-status
Bij besluit van 16 april 2018 heeft de Belastingdienst aan de Stichting Landschapsfonds Hof van Delfland de ANBI-status toegekend met ingang van 1 december 2017. RSIN/Fiscaal identificatienummer is 8581 12629.
ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Een algemeen nut beogende instelling (ANBI) is een instelling met bepaalde belastingvoordelen in Nederland. Sinds 2008 kan een binnen- of buitenlandse organisatie door de Nederlandse Staat als ANBI worden aangemerkt. Dit heeft zowel voor die organisatie fiscale voordelen, als voor de Nederlandse belastingbetaler die een gift (bijvoorbeeld een schenking) doet aan die organisatie. De ANBI-status heeft de volgende fiscale voordelen:

 • Giften van een vennootschap aan een ANBI zijn binnen de daarvoor geldende regels aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting. De aftrek bedraagt ten hoogste 50 percent van de winst met een maximum van € 100.000. 
 • Giften van een particulier aan een ANBI zijn voor die particulier onder voorwaarden voor de inkomstenbelasting aftrekbaar. 
 • Een ANBI hoeft geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI.
 • Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld van schenkbelasting.
 • In verband met diverse administratieve aangelegenheden is het bestuur van de Stichting feitelijk inhoudelijk met haar werkzaamheden gestart in 2019.

I.4 Samenstelling bestuur (artikel 6)
Het bestuur bestaat uit tenminste drie bestuurders. In 2019 bestond het bestuur uit de gemeenten Maassluis, Midden-Delfland en Pijnacker-Nootdorp. Deze gemeenten zijn vertegenwoordigd door:

 • Arnoud (A.J.) Rodenburg, burgemeester Midden-Delfland (voorzitter)
 • Francisca (F.) Ravestein, burgemeester Pijnacker-Nootdorp
 • Dr. Edo (T.J.) Haan, burgemeester Maassluis
 • De bestuurders ontvangen voor hun werkzaamheden geen financiële vergoeding. Voor de administratieve en financiële werkzaamheden heeft de Stichting op basis van artikel 13 een Ondersteunend bureau, bestaande uit:
 • Nico (N.) Huffels en Vera (V.M.) Ronteltap, secretariaat
 • Wim (W.) van Dalen, penningmeester 
 • Kees (J.C.) Kool en Marcia (M.) Koetsier, financiële en procesmatige administratie

I.5 Adviescommissie Landschapstafel Hof van Delfland
Op grond van artikel 12 van de statuten heeft het bestuur in 2019 de Adviescommissie Landschapstafel Hof van Delfland benoemd. Deze commissie heeft als taak te adviseren over het ondersteunen van projecten die bijdragen aan het verwezenlijken van de doelen van de Stichting. In 2019 bestaat deze commissie uit de gemeenten Delft, Den Haag, Lansingerland, Maassluis, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Westland, Zoetermeer en Zuidplas, het Hoogheemraadschap van Delfland, Staatsbosbeheer, Dunea N.V., Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten, Stichting het Zuid-Hollands Landschap en de Vereniging Regio Water.


II.    BESTUURSBESLUITEN
Dit hoofdstuk bevat een korte beschrijving van de bestuursbesluiten uit 2019. Nadere informatie kan worden ingewonnen bij de gemeente Midden-Delfland via wvandalen@middendelfland.nl of 015-3804268.

In 2019 heeft het bestuur de volgende besluiten genomen:
1.    Vaststelling van huishoudelijk reglement.
Het huishoudelijk reglement is gelet op de status van het landschapsfonds administratief eenvoudig gehouden. De inhoud beperkt zich tot een opsomming van de verplichtingen op basis van de statuten en op enkele onderdelen een nadere uitwerking van die statuten.

2.    Overname internetdomeinnaam ‘hofvandelfland.nl’.
Deze domeinregistratie stond nog op naam van de provincie Zuid-Holland. Domeinnaam is noodzakelijk om op de website de wettelijk verplichte gegevens te registreren, zoals deze ook zijn opgenomen in het huishoudelijk reglement.

3.    Opdracht aan penningmeester om per kwartaal aangifte omzetbelasting te doen.
Na afloop van ieder kwartaal is een aangifte ingediend. Over heel 2019 is de aangifte ‘nihil’ geweest.
Tevens is een verkenning uitgevoerd naar de financiële risico’s voor afdracht van belastingen, zoals vennootschapsbelasting en btw. Uit deze verkenning zijn geen directe risico’s vastgesteld. Bij de theoretisch mogelijke risico’s is een handelingsperspectief geschetst om die risico’s te voorkomen of te beperken.

4.    Bespreking voortgang Projectsubsidie gebiedsprogramma Hof van Delfland 2016-2022 vanuit de Subsidieregeling gebiedsprogramma’s groen Zuid-Holland 2016. Hierbij is vastgesteld dat het landschapsfonds een instrument is om deze subsidie administratief in te zetten om de onderscheidende projecten te subsidiëren. Daar de provinciale subsidiebeschikking en de start van het uitvoeringsprogramma zijn gelegen voor de oprichtingsdatum van het landschapsfonds is besloten deze subsidie om administratieve redenen niet over te hevelen en de administratieve afhandeling bij de gemeente Midden-Delfland te houden en de bestuurlijke begeleiding te laten verlopen via de samenwerking binnen de Landschapstafel Hof van Delfland. De subsidie wordt besteed aan onderstaande doelen van de provinciale Beleidsvisie groen, welke inhoudelijk aansluiten bij de doelstelling van het landschapsfonds:
4.1.    Bevordering van groenbeleving inclusief vergroten van recreatie in een gebied;
4.2.    Stimulering van biodiversiteit of
4.3.    Agrarisch ondernemerschap.
Op basis van eerdere adviezen van de Landschapstafel Hof van Delfland waren eind 2019 alle projecten door de gemeente Midden-Delfland beschikt. Voorwaarden waren dat deze projecten in het gebiedsprogramma waren opgenomen, bijdragen aan de provinciale doelstellingen en uiterlijk eind 2019 in uitvoering waren. Deze projecten kunnen tot medio 2022 afgerond worden en de voorlopige subsidie definitief vastgesteld worden. Een gedeelte van de projectsubsidie is op basis van de provinciale subsidieregels omgezet naar ‘administratieve kosten’. Dit budget kan te zijner tijd beschikbaar komen voor het landschapsfonds en binnen haar doelstelling aangewend worden voor de groenblauwe leefomgeving.
Het landschapsfonds kent bij dit subsidieproces geen of beheersbare risico’s. Subsidies op projecten zijn voorlopig vastgesteld met een terugbetalingsverplichting bij het niet tijdig gereed zijn of niet uitgevoerd worden binnen de subsidievoorschriften. Het budget dat is omgezet naar ‘administratieve kosten’ komt in 2020/2021 beschikbaar en dient tot aan de definitieve vaststelling van de subsidie door de provincie Zuid-Holland niet onomkeerbaar te worden toegekend en uitbetaald.

5.    Bespreking voortgang diverse regionale thema’s, zoals:
5.1.    Verstedelijkingsopgave, vanuit de mogelijkheid het landschapsfonds als instrument te gebruiken bij financiering als ondersteuning bij het realiseren van de groenblauwe verbindingen en klimaatopgaven stedelijk groen en metropolitane landschappen;
5.2.    Verkenning Groene Investeringen van de Metropoolregio Amsterdam als reflectie op mogelijkheden benutten instrument landschapsfonds;
5.3.    Voortgang programma Vrije Tijdseconomie Metropoolregio Rotterdam Den Haag vanuit kansen voor groenblauwe verbindingen en versterken welzijn inwoners zuidwestelijke Randstad;
5.4.    Ambities en voortgang thema’s fietsen, vaarrecreatie en groene cirkels (biodiversiteit) vanuit samenwerking binnen Landschapstafel Hof van Delfland.

6.    Bestuursopdracht van het landschapsfonds.
Een open discussie is gevoerd over het toekomstperspectief en strategische koers van het landschapsfonds. Grofweg een keuze tussen een actieve fondsenwervende rol of een passieve ondersteunende functie voor de groenblauwe leefomgeving. Een actieve rol heeft als voordeel dat hiermee extra investeringsmiddelen voor de doelstellingen van de Stichting beschikbaar kunnen komen. Op basis van een ambtelijke notitie en bestuurlijke discussie is vastgesteld dat een actieve fondsenwervende rol als consequentie heeft dat vooraf geïnvesteerd moet worden in ondersteunende capaciteit. Voor het verkrijgen van de benodigde financiële middelen kan geen inhoudelijke onderbouwing worden gegeven dat deze investeringskosten zich minimaal kunnen terugverdienen. Het bestuur heeft dan ook besloten om niet zelfstandig te gaan werken met extra capaciteit gericht op een actieve fondsenwervende rol vanuit de Stichting.
Het bestuur heeft expliciet gekozen voor een passieve ondersteunende rol waarbij het landschapsfonds als middel beschikbaar is als ondersteuning bij besluitvorming, compenserende maatregelen en projecten die gericht zijn op de kwaliteiten van de groenblauwe leefomgeving in de Zuidwestelijke Randstad. Hierbij is bepaald dat de Stichting werkzaam is in opdracht van de Adviescommissie Landschapsfonds Hof van Delfland of haar rechtsopvolger, waarbij in 2019 de adviescommissie bestaat uit de leden van de Landschapstafel Hof van Delfland.

III.    FINANCIËN (begroting en jaarrekening)
In dit hoofdstuk wordt de financiële situatie van het landschapsfonds beschreven en kort toegelicht. Nadere informatie kan worden ingewonnen bij de gemeente Midden-Delfland via wvandalen@middendelfland.nl of 016-3804268.

III.1 Begroting 2019
Voor het jaar 2019 is besloten geen begroting vast te stellen. Reden hiervoor is dat de Stichting geen budget heeft en feitelijke uitgaven of inkomsten voorzienbaar waren. Vanuit de regionale samenwerking in de Landschapstafel Hof van Delfland gelden ten aanzien van het landschapsfonds de volgende uitgangspunten:

 • Bestuurders ontvangen geen financiële vergoeding voor hun werkzaamheden;
 • Administratieve en financiële werkzaamheden worden uitgevoerd en financieel gedekt op basis van de uitgangspunten voor de informele regionale samenwerking binnen de Landschapstafel Hof van Delfland en bekostigd vanuit de deelnemersbijdragen;
 • De kosten voor de bankrekening bij de Bank voor Nederlandse Gemeenten (BNG) van de Stichting Landschapsfonds Hof van Delfland worden betaald door de gemeente Midden-Delfland;
 • De jaarlijkse kosten voor de webdomeinnaam en inschrijving Kamer van Koophandel komen ten laste van het budget van de Landschapstafel Hof van Delfland.

III.2 Jaarrekening 2019
Het landschapsfonds heeft over 2019 geen inkomsten en uitgaven gehad. Het saldo van de Stichting is hiermee ‘nihil’.

III.3 Vooruitblik 2020
De gemeente Midden-Delfland verzorgt de financiële administratie van de Stichting Landschapsfonds Hof van Delfland en de Landschapstafel Hof van Delfland. Inkomsten en uitgaven van de landschapstafel, waaronder de provinciale Projectsubsidie gebiedsprogramma Hof van Delfland 2016-2022, waren in 2019 integraal onderdeel van de begroting en jaarrekening van de gemeente Midden-Delfland. Op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording provincie en gemeenten (BBV) is niet geheel duidelijk of deze financieel-administratieve op lange termijn houdbaar is.
In de situatie dat een wijziging van de financieel-administratieve organisatie van de Landschapstafel Hof van Delfland noodzakelijk is, zullen de budgetten van deze informele regionale samenwerking door de gemeente Midden-Delfland onder gelijkluidende bestedingsdoeleinden overgedragen kunnen worden aan de Stichting Landschapsfonds Hof van Delfland. Deze overdracht kan naar verwachting niet gelden voor de projectsubsidies op grond van de Subsidieregeling gebiedsprogramma’s groen Zuid-Holland 2016, daar die financiële middelen rechtstreeks door de provincie Zuid-Holland beschikt zijn aan de gemeente Midden-Delfland.

Jaarverslag 2019 Stichting Landschapsfonds Hof van Delfland