Jaarverslag 2022

JAARVERSLAG 2022 

I.             Juridische status Stichting Landschapsfonds Hof van Delfland

Dit hoofdstuk bevat algemene informatie over de juridische status van de Stichting Landschapsfonds Hof van Delfland en de wijze waarop daar in 2022 invulling aan is gegeven.


I.1 Oprichting Stichting Landschapsfonds Hof van Delfland

Bij notariële akte is de Stichting op 1 december 2017 opgericht. De Stichting is administratief ondergebracht en statutair gevestigd op het adres van de gemeente Midden-Delfland.

 

I.2 Doelstelling Stichting Landschapsfonds Hof van Delfland (artikel 3, tweede lid)

De stichting heeft het volgende publieke belang ten doel: het werven en beschikbaar stellen van financiële middelen om, al dan niet te samen met publieke of private partijen, een ontwikkeling te bewerkstelligen door ondersteuning van acties en projecten die kunnen bijdragen om, in de Zuidwestelijke Randstad:

a.       De kwaliteiten van de open groene landschappen te behouden en te versterken;

b.      De gebruiks- en belevingswaarden van natuur, recreatie, (cultuur)historie en agrarisch cultuurgebruik of een combinatie van vorenstaande gebruiksbestemmingen te behouden en te versterken;

c.       De gebruiks- en belevingswaarden voor de inwoners van het omliggend stedelijk gebied te vergroten door meer inhoud te geven aan de relatie tussen stad en land.

 

I.3 ANBI-status

Bij besluit van 16 april 2018 heeft de Belastingdienst aan de Stichting Landschapsfonds Hof van Delfland de ANBI-status toegekend met ingang van 1 december 2017. RSIN/Fiscaal identificatienummer is 8581 12629.

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Een ANBI is een instelling met bepaalde belastingvoordelen in Nederland. Sinds 2008 kan een binnen- of buitenlandse organisatie door de Nederlandse Staat als ANBI worden aangemerkt. Dit heeft zowel voor die organisatie fiscale voordelen, als voor de Nederlandse belastingbetaler die een gift (bijvoorbeeld een schenking) doet aan die organisatie. De ANBI-status heeft de volgende fiscale voordelen:

-         Giften van een vennootschap aan een ANBI zijn binnen de daarvoor geldende regels aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting. De aftrek bedraagt ten hoogste 50 percent van de winst met een maximum van € 100.000.

-         Giften van een particulier aan een ANBI zijn voor die particulier onder voorwaarden voor de inkomstenbelasting aftrekbaar.

-         Een ANBI hoeft geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt.

-         Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld van schenkbelasting.

In verband met diverse administratieve aangelegenheden is het bestuur van de Stichting feitelijk inhoudelijk met haar werkzaamheden gestart in 2019.

 

I.4 Samenstelling bestuur (artikel 6)

Het bestuur bestaat uit tenminste drie bestuurders. In 2022 bestond het bestuur uit de gemeenten Maassluis, Midden-Delfland en Pijnacker-Nootdorp. Deze gemeenten zijn vertegenwoordigd door:

-          De heer Frank (F.) ten Have, wethouder Midden-Delfland (voorzitter)

-          De heer Peter (P.C.) Hennevanger, wethouder Pijnacker-Nootdorp

-          De heer Edo (T.J.) Haan, burgemeester Maassluis

De bestuurders ontvangen voor hun werkzaamheden geen financiële vergoeding. Voor de administratieve en financiële werkzaamheden heeft de Stichting op basis van artikel 13 een Ondersteunend bureau, bestaande uit:

-          Wim (W.) van Dalen, secretaris

-          Marcia (M.) van Drunen-Koetsier, penningmeester

 

I.5 Adviescommissie Stichting Landschapsfonds Hof van Delfland (artikel 12)

Volgens de statuten van het fonds (artikel 12) is het bestuur verplicht om een Adviescommissie Landschapsfonds Hof van Delfland in te stellen. Deze commissie heeft als taak te adviseren over het ondersteunen van projecten die bijdragen aan het verwezenlijken van de doelen van de Stichting. In 2019 en 2020 bestond de adviescommissie nog uit de leden van de Landschapstafel Hof van Delfland. In verband met de liquidatie van de Landschapstafel neemt vanaf 2021 één bestuurlijk vertegenwoordiger per gebiedstafel (zes in totaal) zitting in de adviescommissie.

 

I.6 Overige administratieve gegevens

-         Kamer van Koophandel: de stichting is per 1 december 2017 onder nummer 70210772 ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

-         Bankgegevens: de stichting heeft onder nummer NL27BNGH0285174436 een rekening bij de Bank Nederlandse Gemeenten

 

II.           BESTUURSBESLUITEN

 

Dit hoofdstuk bevat een korte beschrijving van de bestuursbesluiten uit 2022. Nadere informatie kan worden ingewonnen bij de gemeente Midden-Delfland via wvandalen@middendelfland.nl of 015-3804268.

 

Per 1-1-2021 is de Landschapstafel Hof van Delfland in liquidatie. Het bestuur van het Landschapsfonds heeft 3 december 2020 besloten de formele afronding van het Uitvoeringsprogramma 2016-2022 Hof van Delfland en liquidatie van de informele interbestuurlijke samenwerking binnen de Landschapstafel Hof van Delfland per 1 januari 2021 op zich te nemen. In verband met voorgaande heeft het bestuur in 2022 de volgende besluiten genomen:

 

-         Bestuurswisselingen.
Het bestuur heeft juni 2022 ingestemd met de benoeming van wethouder Hennevanger, vertegenwoordiger van gemeente Pijnacker-Nootdorp, als bestuurslid. Daarnaast is burgemeester Haan aangesteld als vicevoorzitter. In november 2022 is burgemeester Haan na vier jaar herbenoemd als bestuurslid in verband met
artikel 6, lid 6, van de statuten. Volgens dit artikel hebben bestuurders zitting voor een periode van vier jaren. Daarnaast is wethouder ten Have, vertegenwoordiger van gemeente Midden-Delfland, als bestuurslid aangesteld en vervolgens benoemd als voorzitter.

 

-         Uitvoeringsprogramma Landschapstafel Hof van Delfland 2016-2020.
De afhandeling van het Uitvoeringsprogramma van de Landschapstafel Hof van Delfland 2016-2020 is bij de opheffing van deze bestuurlijke tafel formeel belegd bij het Landschapsfonds/gemeente Midden-Delfland. De projecten binnen het Uitvoeringsprogramma dienen uiterlijk 31 december 2022 afgerond te zijn. Tot uiterlijk juli 2023 heeft gemeente Midden-Delfland de tijd om eindverantwoording aan de provincie af te leggen. Met betrekking tot de afronding van dit programma heeft het bestuur de volgende besluiten genomen:

 

-          In te stemmen om de resterende subsidiegelden binnen het UPG 2016-2022 op te voeren als programmakosten binnen de provinciale subsidieregeling (maximum 10% van de totale subsidie).

-          De subsidiegelden die zijn aangemerkt als programmakosten na afronding van het provinciale programma samen met het resterende liquidatiebedrag te herverdelen over de gebiedstafels.

-          De voormalige partijen aan de landschapstafel in te lichten aangaande bovenstaande besluiten.

 

-         Instrument Stichting Landschapsfonds Hof van Delfland.
In november heeft het bestuur gebrainstormd of en hoe het instrument Landschapsfonds praktisch gebruikt kan worden met als doel de ondersteuning van de provinciale en regionale groenblauwe ontwikkeling. Voorbeelden kunnen zijn compensatie infrastructuur vanuit MIRT en MoVe, Regiodeals, Nationaal Programma Landelijk Gebied en Uitvoeringsprogramma Landschapstafel Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland.

De stichting is een (financieel) instrument van de deelnemers aan de voormalige Landschapstafel Hof van Delfland/zuidwestelijke Randstad. Hier kan geoormerkt geld worden ‘gestald’ voor groenblauwe projecten en op verzoek van de inbrenger weer voor dat specifieke doel worden opgevraagd. Bedrijven kunnen voor eventuele bijdragen aan groenblauwe projecten fiscaal voordelig financieren door gebruik te maken van de ANBI-status. Voor de overheid valt de uitvoering van een project onder het BTW compensatiefonds. Daarom is het beleid groene bijdragen niet rechtstreeks vanuit de stichting aan een project toe te kennen, maar aan een gemeentelijke overheid. Bij de liquidatie van de Landschapstafel Hof van Delfland is afgesproken het fonds te benutten voor de financiële afhandeling. In 2023 wordt het fonds ook gebruikt voor de financiële afronding van de provinciale meerjarensubsidie die was gekoppeld aan het Uitvoeringsprogramma Hof van Delfland 2016-2020. Vanuit de brede welvaart is nationaal en regionaal zichtbaar dat de bestuurlijke en provinciale betrokkenheid bij de groenblauwe leefomgeving toeneemt aan belang. In hoeverre dit uitmondt in financiële middelen blijft nog onzeker. Bij beschikbaar komen van die middelen kan het fonds in de toekomst een instrumentele rol vervullen.

Het bestuur heeft van gedachten gewisseld over bovenstaande en geopperd om dit instrument in te gaan zetten voor de Landschapstafel Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland. Bij dit fonds zou dan bijvoorbeeld ook de groencompensatie in verband met de spoorverdubbeling tussen Delft en Schiedam weggezet kunnen worden. Het bestuur vraagt of een iets andere inrichting van het fonds gevolgen heeft voor de statuten. Het ondersteunend bureau antwoord dat dit niet het geval is. Het bestuur besluit om hun gedachten de komende maanden hierover te laten gaan en dit punt de volgende keer weer op de agenda te plaatsen.

  

III.        FINANCIËN (begroting en jaarrekening)

In dit hoofdstuk wordt de financiële situatie van het Landschapsfonds beschreven en kort toegelicht. Nadere informatie kan worden ingewonnen bij de gemeente Midden-Delfland via wvandalen@middendelfland.nl of 015-3804268.

 

III.1  Begroting 2022

Voor het jaar 2022 is een begroting opgemaakt, inclusief geoormerkte liquidatiebedragen uit de Landschapstafel Hof van Delfland. Ten aanzien van het landschapsfonds gelden de volgende uitgangspunten:

-          Bestuurders ontvangen geen financiële vergoeding voor hun werkzaamheden;

-          Het liquidatiebedrag van de Landschapstafel Hof van Delfland is in de begroting geoormerkt en wordt onder andere ingezet voor de afronding van het Uitvoeringsprogramma 2016-2022 Hof van Delfland en de instandhouding van het fonds. Bij het laatste moet gedacht worden aan jaarlijkse kosten voor de web domeinnaam, bankkosten en inschrijving Kamer van Koophandel.   

 

III.2  Jaarrekening en balans 2022

Het landschapsfonds heeft over 2022 weinig inkomsten en uitgaven gehad. De uitgaven betreffen met name kosten voor afronding van het Uitvoeringsprogramma 2016-2022 Hof van Delfland en ondersteuning van de stuurgroep Blauwe Cirkels. De inkomsten bestaan uit een rentepost. Het saldo van de stichting is € 330.802,15.  

 

III.3  Vooruitblik 2023

-          In het najaar van 2023 hoopt het bestuur op basis van de nog te ontvangen definitieve provinciale beschikking met betrekking tot het UPG 2016-2022, de jaarrekening over 2022 en de begroting 2023 een besluit te nemen over het daadwerkelijk herverdelen van de resterende procesgelden binnen het Uitvoeringsprogramma Hof van Delfland 2016-2020 en het resterende liquidatiebedrag van de Landschapstafel Hof van Delfland. Dit nader te bepalen bedrag wordt herverdeeld over de gebieden/gebiedstafels.

-          Afgelopen jaar is Arnoud Rodenburg, burgemeester van Midden-Delfland,   afgetreden als bestuurslid. In het najaar van 2022 is wethouder Frank ten Have als bestuurslid vanuit Midden-Delfland aangesteld. Ook was hij benoemd tot voorzitter. Wethouder Frank ten Have heeft echter eind 2022 de gemeente verlaten en dus is er een vacature vacant. In 2023 zal een nieuw bestuurslid/voorzitter vanuit Midden-Delfland aangesteld worden.
 

 

IV.          BIJLAGE 1, RELEVANTE BESTUURSBESLUITEN VOORGAANDE JAREN

1.      Vaststelling van huishoudelijk reglement (2019).

Het huishoudelijk reglement is gelet op de status van het landschapsfonds administratief eenvoudig gehouden. De inhoud beperkt zich tot een opsomming van de verplichtingen op basis van de statuten en op enkele onderdelen een nadere uitwerking van die statuten.

2.      Overname internetdomeinnaam ‘hofvandelfland.nl’ (2019).

Deze domeinregistratie stond nog op naam van de provincie Zuid-Holland. Domeinnaam is noodzakelijk om op de website de wettelijk verplichte gegevens te registreren, zoals deze ook zijn opgenomen in het huishoudelijk reglement.

3.      Opdracht aan penningmeester om per kwartaal aangifte omzetbelasting te doen (2019). Na afloop van ieder kwartaal is een aangifte ingediend. Over heel 2019 is de aangifte ‘nihil’ geweest.    

4.      Bestuursopdracht van het landschapsfonds (2019).

Een open discussie is gevoerd over het toekomstperspectief en strategische koers van het landschapsfonds. Grofweg een keuze tussen een actieve fondsenwervende rol of een passieve ondersteunende functie voor de groenblauwe leefomgeving. Een actieve rol heeft als voordeel dat hiermee extra investeringsmiddelen voor de doelstellingen van de Stichting beschikbaar kunnen komen. Op basis van een ambtelijke notitie en bestuurlijke discussie is vastgesteld dat een actieve fondsenwervende rol als consequentie heeft dat vooraf geïnvesteerd moet worden in ondersteunende capaciteit. Voor het verkrijgen van de benodigde financiële middelen kan geen inhoudelijke onderbouwing worden gegeven dat deze investeringskosten zich minimaal kunnen terugverdienen. Het bestuur heeft dan ook besloten om niet zelfstandig te gaan werken met extra capaciteit gericht op een actieve fondsenwervende rol vanuit de Stichting.

Het bestuur heeft expliciet gekozen voor een passieve ondersteunende rol waarbij het landschapsfonds als middel beschikbaar is als ondersteuning bij besluitvorming, compenserende maatregelen en projecten die gericht zijn op de kwaliteiten van de groenblauwe leefomgeving in de Zuidwestelijke Randstad.

5.      Aanpassing adviescommissie (2020).

Volgens de statuten van het fonds (artikel 12) is het bestuur verplicht om een Adviescommissie Landschapsfonds Hof van Delfland in te stellen, ten behoeve van de advisering over het ondersteunen van projecten die bijdragen aan het verwezenlijken van het doel van de stichting. De adviescommissie bestond in 2020 nog uit de leden van de Landschapstafel. In verband met de liquidatie van de Landschapstafel heeft het bestuur besloten om één bestuurlijk vertegenwoordiger per gebiedstafel (zes in totaal) zitting te laten nemen in de adviescommissie.

6.      Afronding Uitvoeringsprogramma 2016-2022 Landschapstafel Hof van Delfland (2020).
De Landschapstafel Hof van Delfland was (onder meer) verantwoordelijk voor het Uitvoeringsprogramma 2016-2022 Landschapstafel Hof van Delfland. Vanaf 1 januari 2021 is het Landschapsfonds Hof van Delfland in combinatie met de adviescommissie het orgaan waar bestuurlijke afwegingen gemaakt kunnen worden voor alles wat nog aan de orde komt bij de formele afronding van het uitvoeringsprogramma. Het bestuur van het Landschapsfonds vraagt daarbij advies aan de Adviescommissie conform artikel 12 van de statuten van het fonds.

7.      Beheer surplus middelen Landschapstafel Hof van Delfland (2020).

Gedurende de looptijd van het Uitvoeringsprogramma van de Landschapstafel Hof van Delfland zijn een aantal begrotingsposten niet volledig uitgeput. Een deel van deze middelen is in het bestuurlijk overleg van de Landschapstafel op 22 november 2020 herbestemd (administratieve afhandeling programma, ondersteuning thema Water, actueel houden websites en social media). Het resterende bedrag komt ten goede aan de gebieden/gebiedstafels. Besloten is om de resterende middelen over te dragen aan het Landschapsfonds. Deze middelen zijn geoormerkt door het bestuur aan de begroting toegevoegd. De gebiedstafels kunnen vervolgens aan het bestuur van het Landschapsfonds laten weten wanneer zij de beschikking willen krijgen over hun aandeel. De penningmeester zorgt dan voor uitbetaling (in eerste instantie 80%). Aan het eind van de periode (2023) maakt de penningmeester de eindafrekening en zorgt, na bestuurlijk vaststelling, voor uitbetaling aan de gebiedstafels (overige 20%).

8.      Wijziging administratieve ondersteuning Landschapsfonds (2020).

De ambtelijk secretaris en penningmeester worden per 1 januari 2021 geleverd door de gemeente Midden-Delfland. Dit wijzigt de samenstelling van het ondersteunend bureau, zoals genoemd onder I.4.

9.      Beëindiging publiekscommunicatie Hof van Delfland (2021).

In oktober 2021 heeft het bestuur op basis van een evaluatie van de publiekscommunicatie Hof van Delfland besloten om deze te beëindigen en overgangsmaatregelen te treffen. Dit betekende onder andere het volgende:

-          De site www.hofvandelfland.nl is per januari 2022 uit de lucht gehaald en de content is overgedragen aan de deelgebieden.

-          De social media accounts zijn overgenomen door het gebied Buytenhout.

-          De domeinnamen/poorten zijn stopgezet.  

-          Het dagelijks beheer van de statische b2b website over te dragen aan de gemeente Midden-Delfland. Deze website moet blijven bestaan in verband met de ANBI status van de stichting Landschapsfonds Hof van Delfland. In 2021 en 2022 kan dit formatief en financieel gedaan worden binnen de eerder beschikbaar gestelde liquidatiebudgetten. Voor de periode na 2022 komt via de Stichting Landschapsfonds Hof van Delfland een vervolgvoorstel voor de b2b-site van de Stichting Landschapsfonds Hof van Delfland. Daar dit een statische website is, is het streven er op gericht dit binnen de formatie van gemeente Midden-Delfland te beleggen. Hierop wordt in ieder geval informatie gepubliceerd over projecten die met de provinciale groensubsidie zijn/worden gerealiseerd.

10.   Formele benoeming administratieve ondersteuning Landschapsfonds (artikel 13) (2021).   

Conform artikel 13 van de statuten heeft de Stichting voor de uitvoering van haar werkzaamheden een Ondersteunend Bureau bestaande uit een secretaris en penningmeester. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door de gemeente Midden-Delfland. De ambtelijk secretaris en penningmeester zijn in december 2021 formeel benoemd door het bestuur, zie I.4.

11.   Proces verzoeken bijdragen fonds (2021).

De Stichting Landschapsfonds Hof van Delfland is primair een technisch ondersteunende voorziening om financiën voor de groenblauwe leefomgeving beschikbaar te houden. Op dit moment is het grootste gedeelte van het uitvoerend budget het liquidatiesaldo van de Landschapstafel Hof van Delfland. Daarnaast komen ook soms vragen binnen van andere gemeenten om tijdelijk budgetten voor een specifiek project tijdelijk geoormerkt ‘te stallen’ bij de stichting, zodat deze later weer beschikbaar kunnen komen. Dit kan bijvoorbeeld bij gebiedsontwikkeling, waarbij de groenblauwe investeringen in een latere fase uitgevoerd worden of anderszins bedragen die specifiek beschikbaar zijn gesteld, maar in een ander dienstjaar benodigd zijn (voorbeeld bij liquidatie recreatieschap). Binnen de statuten kan de stichting deze privaatrechtelijk accepteren, geoormerkt beschikbaar houden en op aanvraag in een ander jaar uitbetalen. Feitelijk is dit een technisch proces, waarbij formele besluitvorming van het bestuur noodzakelijk is. Administratief is het efficiënter om deze besluiten op te dragen aan het Ondersteunend bureau. De ambtelijk medewerkers kunnen dan namens het bestuur de bedragen accepteren, geoormerkt beschikbaar houden en op aanvraag uitbetalen, zonder dat hiervoor een specifiek bestuursbesluit noodzakelijk is. Om te waarborgen dat de stichting geen onnodige financiële en bestuurlijke risico’s loopt dienen aan deze opdracht voorwaarden gekoppeld te worden. Deze zijn:

      Acceptatie en uitbetaling kan alleen plaatsvinden nadat deze voor raadpleging digitaal zijn toegezonden aan de ambtelijk adviseurs van de bestuursleden en deze gedurende een periode van twee weken hebben kunnen reageren;

      Acceptatie en uitbetaling van bedragen is alleen mogelijk voor die bedragen waarbij gebruik wordt gemaakt van de Stichting als technisch ondersteunend instrument en dus geen nadere verplichtingen of consequenties aan de acceptatie en uitbetaling zijn verbonden.

      Het bestuur heeft besloten om opdracht te verlenen aan de medewerkers van het Ondersteunend Bureau om acceptatie en uitbetaling van bedragen te verzorgen overeenkomstig bovenstaande toelichting en voorwaarden.

12.   Wijziging wet bestuur en toezicht rechtspersonen (2021).

Uit een ambtelijke inventarisatie blijkt dat op dit moment geen actie nodig is. Het bestuur heeft besloten om geen statutenwijziging in gang te zetten.