Biodiversiteit

Meer biodiversiteit en biomassa aan insecten


Het gaat slecht met de biodiversiteit; het Zuid-Hollandse landschap staat onder grote druk. De natuur gaat achteruit door vooral de intensieve landbouw, verstedelijking en de gevolgen van stikstofdepositie. Bijzondere soorten, zoals weidevogels, verdwijnen. Insecten, zoals bijen en vlinders, sterven uit. We zetten alles op alles om deze afname te keren. Vooral buiten de natuurgebieden neemt de biodiversiteit fors af. Daarom is extra inzet nodig voor de landbouwgebieden, de bermen, de recreatiegebieden en de steden.
 
Lees meer over de bijenstrategie in de uitvoeringsagenda groenblauwe leefomgeving.