Landbouwtransitie

Bodemdaling


75% van de provinciale bodems daalt. Dit vraagt vooral in de steden en dorpen in de veenweidegebieden om ingrijpende maatregelen die vergaande consequenties hebben voor de polders waar ze deel van uitmaken. De maatschappelijke kosten zijn tot 2050 op 22 mld. geraamd.


Zuiniger omgaan met grondstoffen
Om verspilling van grondstoffen en uitputting van de bodems te voorkomen is gekozen voor transitie naar een circulaire economie en landbouw. In 2030 willen we 50% minder primaire grondstoffen gebruiken. In 2050 is het grondstofverbruik grotendeels circulair. De emissies van stikstof, fosfaat en het gebruik van bestrijdingsmiddelen zijn naar een acceptabel niveau teruggebracht, zowel in het water als in de lucht (KRW en PAS).